- Lịch sử hình thành:
Ngày 21 tháng 6 năm 1918, Toàn quyền Đông Dương ra Quyết định thành lập Trại Nha Hố, cùng với các Trại Long Định, Trại Eakmat và Trại Phú Hộ trực thuộc Viện Khảo cứu Nông lâm Quốc gia. Sau giải phóng miền Nam, Trại Nha Hố được lấy tên là Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp Nam Trung Bộ.

Năm  1982, Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp Nam Trung Bộ được đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu cây bông trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.

 

 

Theo Quyết định số  2563 NN-TCCB/QĐ  ngày 7/10/1997 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT, Xí nghiệp Giống cây trồng chính thức được thành lập vào năm 1997 (tiền thân của Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố). Xí nghiệp Giống cây trồng là một trong những đơn vị thành viên của Công ty Bông Việt Nam.
Theo Quyết định số 698/QĐ-TCCB ngày 22 tháng 02 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp: Xí nghiệp Giống cây trồng chính thức được cổ phần hoá chuyển thành CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ (Công ty thành viên hạch toán độc lập của Tập đoàn Dệt - May Việt Nam).
 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@gmail.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 2189151
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh