THÔNG BÁO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

        Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:
        1/ Nội dung 1:
        - Đầu tư sản xuất kinh doanh sản phẩm hành tím, măng tây theo hướng sản phẩm hữu cơ công nghệ cao;
        - Phát hành cổ phiếu 25.400.000.000 đồng, tương ứng 2.540.000 cổ phiếu bổ sung vốn cho đầu tư, vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
        2/ Nội dung 2:
        Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
        3/ Báo cáo kết quả biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Tin tức - Sự kiện khác :
»THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ (22/04/2020)
»THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 5 NĂM LẦN THỨ IV, 2020 - 2025 (22/04/2020)
»GIỐNG LÚA THUẦN AN SINH 1399 PHÁT TRIỂN TỐT TRÊN ĐẤT NHIỄM PHÈN MỘC HÓA - LONG AN (28/02/2020)
»GIỐNG LÚA THUẦN OM429 PHÁT TRIỂN TỐT TRÊN ĐẤT ĐỒNG THÁP (25/02/2020)
»Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (11/11/2019)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NHA HỐ
Địa chỉ: Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn
       Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận
Email: nhahoseed@nhahoseed.com.vn
          nhahoseed@yahoo.com
Copyright © 2011 NhaHo Seed
Lượt truy cập: 1425790
Hỗ trợ trực tuyến: Kinh doanh